Wwft

 

Hier vindt u de relevante documenten met betrekking tot de Wwft. 

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft 2018 (versie 2019)
Beleidsregel toezicht Wwft 2023
Toelichting bij beleidsregel toezicht Wwft 2023
Bijlage bij beleidsregel toezicht Wwft 2023 

 

Risicobeleid kleine kantoren
Risicobeleid middelgrote kantoren
Risicobeleid grote kantoren

 

beleidsregels wwft 

 

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft). 

 

Ten behoeve van de rechtszekerheid heeft de deken in dit kader de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wwft in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 2018 (versie 2019) vindt u hier

 

De beleidsregel toezicht Wwft 2023 vindt u hier. De toelichting bij de beleidsregel vindt u hier en de bijlage kunt u benaderen door hier te klikken. De voorgaande beleidsregel wordt hiermee ingetrokken en vindt u hier