Stage in de Advocatuur

De stage begint op de dag van de beëdiging. De stagiaire wordt voorwaardelijk als advocaat
op het tableau ingeschreven. Bij een fulltime dienstverband duurt de stage in beginsel 3 jaar.
Werkt de stagiaire in deeltijd dan wordt de stageperiode van rechtswege en naar evenredigheid verlengd. 

 

Verordening op de advocatuur

Met ingang van 1 januari 2015 is de Verordening op de Advocatuur in werking getreden. Deze verordening vervangt de Stageverordening 2012.

 

BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR

beroepsopleiding nieuwe stijl (BA)

Alle stagiaires die op of na 1 januari 2015 worden beëdigd moeten de driejarige Beroepsopleiding Advocaten (BA) gaan volgen. 

Ook stagiaires die eerder het certificaat BO oude stijl niet hebben behaald en als gevolg van schrapping na 1 maart 2013 opnieuw worden beëdigd, vallen in beginsel onder de nieuwe Verordening en volgen de nieuwe Beroepsopleiding. Raadpleeg bij vragen over mogelijke uitzonderingen voor deze categorie uw raad van de orde.

Voor meer informatie en vragen over de BA gaat u naar www.beroepsopleiding.advocatenorde.nl en

nieuwsbrief beroepsopleiding.

beroepsopleiding oude stijl (BO)

Stagiaires die onder de Stageverordening 2005 en voor 1 maart 2013 zijn gestart met de Beroepsopleiding (oude stijl) en Voortgezette Stagiaire Opleiding zetten deze voort. Dit geldt ook voor stagiaires die na 1 maart 2013 opnieuw worden beëdigd maar daarvoor het certificaat BO-oude stijl hebben behaald.
Voor informatie en vragen over de BO gaat u naar www.advocatenorde.nl.

- Stageverordening 2005
- Stagebesluit 2015
- Beleidsregels 2015
- Beleid stagiaire-ondernemer 2015
- Beleid buitenstagiaire 2015
- Beleidsregels stageverkorting 2014, gewijzigd 2016
  

LOKALE VOORSCHRIFTEN EN REGLEMENTEN

Per 1 januari 2013 zijn de voormalige arrondissementen Alkmaar en Haarlem als gevolg van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart opgegaan in het nieuwe arrondissement Noord-Holland.

In de gezamenlijke vergadering van de raden van toezicht Haarlem en Alkmaar van 10 december 2012 is ten aanzien van huidige en nieuwe stagiaires als volgt besloten:

Stagiaires beëdigd vóór 1 januari 2013

Voor deze stagiaires blijft het stagereglement gelden van het arrondissement waaronder zij ook tot 1 januari 2013 vielen. 

Stagiaires beëdigd tussen 1 januari 2013 en 1 maart 2013

Voor deze groep is het advies van de Algemene Raad opgevolgd voor wat betreft het overgangsrecht. Dit komt erop neer dat op hen het stagereglement van toepassing is dat zou hebben gegolden indien er geen fusie tussen de raden van toezicht Alkmaar en Haarlem had plaatsgevonden.
Dat houdt in dat op een stagiaire die werkzaam zal zijn bij een kantoor gevestigd in het oude arrondissement Alkmaar zal het 'oude' Alkmaarse stagereglement van toepassing zijn;  dit geldt uiteraard hetzelfde voor stagiaires vallend onder het 'oude' arrondissement Haarlem.

Stagiaires beëdigd na 1 maart 2013
Zij vallen onder de Verordening op de Advocatuur en de bijbehorende beleidsregels (zie boven). 

Overstappers

Voor zgn. 'overstappers' (ter verduidelijking: stagiaires die thans werkzaam zijn in een ander arrondissement en overstappen naar het arrondissement Noord-Holland) zal voor wat betreft de toepassing van de stageverplichtingen door de raad van toezicht een passende individueel toegesneden oplossing zoeken.

- Model stageverslag Noord-Holland
- Bijlage stageverslag stagiaire-ondernemer en buitenstagiaire 2016

 

ARBEIDSOVEREENKOMST

Kantoren worden verplicht om advocaat-stagiairs een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal drie jaar aan te bieden. Dit is ook onder de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) nog mogelijk zonder dat direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Een losstaande arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt in beginsel op grond van artikel 7:667 lid 1 BW van rechtswege, ongeacht de tijdsduur. Artikel 7:668a lid 1 BW – waar is geregeld dat na 24 maanden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat – geldt alleen voor een reeks arbeidsovereenkomsten. Met andere woorden, het blijft ook onder de WWZ mogelijk om één contract voor drie jaar (of langer) te sluiten zonder dat deze overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd geldt.

Op grond van artikel 7:673 BW is iedere werkgever een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en – onder andere – na het einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Het dus  blijft mogelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te sluiten zonder dat direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Wel is een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet aansluitend wordt voortgezet.