beleidsregels, richtlijnen & WET- EN REGELGEVING

 

Beleidsregels


Beleidsregel WIJZIGING REGELGEVING DERDENGELDEN

Per 1 januari 2017 wordt de stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die er gebruik van maken. Op grond van artikel 6.21 lid 3 Voda stelt een advocaat de deken schriftelijk op de hoogte van: a. het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden, en b. enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Indien u een dergelijke melding wilt doen, dan kunt u de deken op de hoogte stellen via info@advocatenorde-nh.nl.

 

Voor FAQ met betrekking tot de wijziging regelgeving derdengelden, klik hier.

 

BELEIDSREGEL bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (art. 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2024 vindt u hier. De bijbehorende bijlage kunt u openen door hier te klikken. 

De regeling van de commissie bezwaarschriften vindt u hier

 

BELEIDSREGEL INZAKE GEBRUIK TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBEVOEGDHEDEN BIJ RECIDIVE

In het dekenberaad van 15 mei 2019 is de beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive geaccordeerd. De deken in het arrondissement Noord-Holland heeft de beleidsregel op 1 juni 2019 vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie ervan. Zie bijlage.

 

BELEIDSREGEL HERNIEUWDE INSCHRIJVING VAN EERDER GESCHRAPTE ADVOCATEN

Op 4 oktober 2019 heeft de raad van de orde in het arrondissement Noord-Holland de beleidsregel hernieuwde inschrijving van eerder geschrapte advocaten vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier

 

BELEIDSREGEL INZAKE ADVOCAAT IN DIENSTBETREKKING EN DE KANTOORTUIN

Deze beleidsregel is besproken en geaccordeerd in het dekenberaad van 7 november 2019. De deken in het arrondissement Noord-Holland heeft de beleidsregel op 13 November 2019 vastgesteld. De beleidsregel wordt gepubliceerd op de website van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Holland en treedt in werking op de dag na publicatie ervan. Zie bijlage.

 

BELEIDSREGEL SCHORSING IN DE UITOEFENING VAN DE PRAKTIJK

In het dekenberaad van 5 februari 2020 is de beleidsregel schorsing in de uitoefening van de praktijk vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

 

BELEIDSREGEL VRIJSTELLING HERINTREDERS

Ingevolge artikel 4.6 lid 1 van de Verordening op de advocatuur (Voda) dient een advocaat die meer dan een jaar niet ingeschreven heeft gestaan in het eerste jaar na herinschrijving verplicht, naast de 20 verplichte jaarlijkse opleidingspunten, aanvullend 20 extra punten te behalen. De raad van de orde kan schriftelijk verzocht worden hiervoor geheel of gedeeltelijk vrijstelling te verlenen.
Op 27 mei 2021 heeft de raad van de orde in het arrondissement Noord-Holland de beleidsregel vrijstelling herintreders vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier

 

BELEIDSREGEL verzoek tot beëdiging na schrapping van een stagiaire

Op 12 mei 2022 heeft de raad van de orde in het arrondissement Noord-Holland de beleidsregel verzoek tot beëdiging na schrapping van een stagiaire vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

 

Richtlijnen


SCHORSING RICHTLIJN VOOR ADVOCATEN OVER DE BEPALINGEN IN HET BURGERLIJK WETBOEK ALS GEVOLG VAN DE IMPLEMENTATIE VAN DE DIENSTENRICHTLIJN

Voor u als advocaat vloeien uit deze richtlijn verplichtingen voort. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, zou dit gevolgen kunnen hebben in een civielrechtelijke procedure die door een cliënt tegen u wordt gestart. Daarnaast heeft de consumentenautoriteit de mogelijkheid via een bestuursrechtelijke procedure een dwangsom of boete op te leggen. Zie bijlage.

 

Richtlijn vereffening stichting derdengelden

Indien een stichting derdengelden moet worden afgewikkeld, dienen de regels in acht te worden genomen die de staturen, de overeenkomst stichting-advocatenkantoor en de wet stellen. Klik hier voor meer informatie inzake de vereffening stichting derdengelden. 

 

Wwft

 

Klik hier voor de beleidsregels Wwft en bijbehorende documenten. 

 

Privacy en gegevensbeveiliging

Lees verder

Toevoegingsvergoeding
Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken 

Opleiding
FAQ (Verordening op de advocatuur (Voda)  

Huishoudelijk reglement en besluiten
Huishoudelijk reglement 
Besluit machtiging toezicht advocatuur 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de deken 
Addendum Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de deken 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de raad van de Orde

Voor alle wet- en regelgeving die voor advocaten gelden kunt u terecht op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hier vindt u de juridische databank waar u eenvoudig de wet- en regelgeving kunt opzoeken, downloaden of zelf een pdf kunt samenstellen met alleen die informatie die u nodig heeft. Dit geldt ook voor de disciplinaire uitspraken en wetgevingsadviezen.