Nieuwe beëdigingsprocedure vanaf 1 januari 2015!

1 januari 2015 is de nieuwe Advocatenwet in werking getreden waardoor er o.a. veranderingen komen in de beëdigingsprocedure.

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt vanaf 1 januari 2015 in tweevoud ingediend bij de raad van de orde (v.h. raad van toezicht) in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden en niet meer bij de griffie van de rechtbank.

 

De beëdiging als advocaat

Om de eerste keer als advocaat te kunnen worden beëdigd moet je een plek hebben gevonden als advocaat-stagiaire op een advocatenkantoor. Daar zal dan één van de advocaten als patroon voor je optreden tijdens de stage van drie jaar. Je moet een beëdigingsverzoek indienen bij de raad van de orde in het arrondissement waar je kantoor gevestigd is om beëdigd te worden door de rechtbank.

Bij het verzoek tot beëdiging moeten de in de wet aangegeven bijlagen met betrekking tot je opleiding en persoonlijke status worden gevoegd. Eén van de bijlagen is een Verklaring Omtrent het Gedrag; de VOG voor een natuurlijk persoon.

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.
Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren (sinds december 2014) in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt. 

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst JUSTIS/COVOG. Een toelichting bij het formulier en bij het screeningsprofiel staan eveneens op de website.

Her-beëdiging

Bij herintreding nadat een advocaat enige tijd niet op het landelijk tableau heeft gestaan moet opnieuw beëdiging plaatsvinden. Dit geschiedt via het indienen van een beëdigingsverzoek bij de raad van de orde in het arrondissement waar het kantoor gevestigd is of zal worden. Bij dit verzoek moeten de in de wet vermelde bijlagen worden gevoegd. De VOG is ook voor her-beëdiging vereist en de terugkijktermijn is eveneens 10 jaren.

Het aanvraagformulier voor het aanvragen van een VOG vindt u hier. Meer informatie vindt u op de website van de Dienst JUSTIS/COVOG. Een toelichting bij het formulier en bij het screeningsprofiel staan eveneens op de website.


De beëdiging

De beëdiging van advocaat-stagiaires en eventuele herbeëdiging van advocaten vindt eenmaal per twee maanden plaats op de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Voor informatie over beëdigingsdata kunt u contact opnemen met mw. Ellis Sengers, aanwezig dinsdag t/m vrijdag.

De behandeling van het verzoek zowel door de raad van de orde als door de rechtbank neemt enige tijd in beslag. Uw verzoekschrift dient dan ook minimaal twee maanden voor de door u beoogde beëdigingsdatum te worden ingediend. 

DATA BEËDIGING

De beëdigingen van advocaten vinden plaats op de 4e woensdag van de maand om 16.00 uur.
De locatie van beëdiging is Haarlem, Jansstraat 81, 1e etage, zaal A.
De data voor 2020 zijn:

woensdag 26 februari 2020
woensdag 22 april 2020
woensdag 24 juni 2020
woensdag 26 augustus 2020
woensdag 28 oktober 2020
woensdag 23 december 2020 (onder voorbehoud)

 

Het verzoekschrift

Om als advocaat-stagiair(e) te worden ingeschreven of opnieuw te worden beëdigd, moet u een verzoekschrift tot beëdiging inclusief bijlagen (in tweevoud) persoonlijk indienen bij de raad van de orde aan de Kruisweg 70 te Haarlem. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken.


Inhoudelijk wijzigt de procedure niet.

Bij het inschrijvingsverzoek (model verzoekschrift tot beëdiging) moeten de volgende stukken worden overgelegd:

·         Kopie geldig identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart, met doorhaling burgerservicenummer).

·         Originele bul(len) met kopie en kopie diplomasupplementen/cijferlijsten. d.w.z. óf alleen de doctoraalbul óf
          zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring.

·         Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die op het moment van beëdiging niet ouder dan 3 maanden
          mag zijn, geadresseerd op het huisadres). 

·         Stagiaire: - een schriftelijk verzoek tot goedkeuring van stage en patroon met bijlagen.

·         Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring.

·         Indien van toepassing: verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet uit het arrondissement waar verzoeker
          eerder stond ingeschreven. (Aanvraagformulier verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet)


Voor stagiaire-ondernemers en advocaten in dienstbetrekking gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, moet overleg plaatsvinden met het bureau van de orde, mevrouw Sengers.

Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken, acht de raad het verzoek ingediend.

Tenzij de raad weigert het verzoek in behandeling te nemen (zie artikel 4 Advocatenwet), zendt de raad een afschrift van het verzoek, met bijlagen, aan de rechtbank Noord-Holland ten behoeve van de beëdiging van de verzoeker.

- Verzoek tot goedkeuring stage en patroon stagiaire-ondernemer
- Verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'cohen' stagiaire
- Verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon buitenstagiaire)
Verzoek tot wijziging patroon

- Stagebesluit 2020
- Beleidsregel stage en patronaat 2020
- Beleidsregels stageverkorting 2014, gewijzigd 2016


 

VEREISTEN VAN DE ORDE

U wordt verzocht om de lokale Orde van Advocaten zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een gewenste beëdiging. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mw. Ellis Sengers die u nader kan informeren over zowel de lokale gang van zaken rond de beëdiging als over de wijze en het tijdstip van aanmelden voor de Beroepsopleiding.

Kennismaking

Verder is vereist voor de beëdiging een aantal kennismakingsgesprekken te voeren. U wordt verzocht hiervoor zelf een afspraak te maken.

U maakt kennis met:

·         mw. mr. Th.M. Dams, adjunct-secretaris op het bureau van de orde.

·         Daarnaast geldt voor stagiaires: uw mentor binnen de raad van de Orde (tijdens het gesprek
          op het bureau wordt u medegedeeld welk lid van de raad als zodanig wordt aangewezen).

·         Voor stagiaires en herintreders die korter dan acht jaar op enig tableau hebben gestaan:
          de voorzitter van de Jonge Balie.

U wordt door de rechtbank kort voor de beëdiging uitgenodigd voor een kennismaking met de beëdigingsrechter.


De beëdiging

Als duidelijk is dat de beëdiging kan plaatsvinden, ontvangt u ongeveer een week voor de beoogde beëdigingsdatum via de rechtbank de officiële uitnodiging hiervoor.
De te beëdigen kandidaten worden geacht in toga te verschijnen.
Met het oog op de privacy van overige rechtbankbezoekers mogen uitsluitend in de zittingszaal foto's en andere beeldopnames gemaakt worden.


Advocatenpas

Na de beëdiging bent u verplicht de advocatenpas aan te vragen.