WET- EN REGELGEVING

 

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (art. 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

 

BELEIDSREGEL INZAKE GEBRUIK TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBEVOEGDHEDEN BIJ RECIDIVE

In het dekenberaad van 15 mei 2019 is de beleidsregel inzake gebruik toezicht- en handhavingsbevoegdheden deken bij recidive geaccordeerd. De deken in het arrondissement Noord-Holland heeft de beleidsregel op 1 juni 2019 vastgesteld. De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie ervan. Zie bijlage.

 

BELEIDSREGEL INZAKE ADVOCAAT IN DIENSTBETREKKING EN DE KANTOORTUIN

Deze beleidsregel is besproken en geaccordeerd in het dekenberaad van 7 november 2019. De deken in het arrondissement Noord-Holland heeft de beleidsregel op 13 November 2019 vastgesteld. De beleidsregel wordt gepubliceerd op de website van de orde van advocaten in het arrondissement Noord-Holland en treedt in werking op de dag na publicatie ervan. Zie bijlage.


WIJZIGING REGELGEVING DERDENGELDEN

Per 1 januari 2017 wordt de stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die er gebruik van maken. Op grond van artikel 6.21 lid 3 Voda stelt een advocaat de deken schriftelijk op de hoogte van: a. het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden, en b. enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Indien u een dergelijke melding wilt doen, dan kunt u de deken op de hoogte stellen via info@advocatenorde-nh.nl.

Voor FAQ met betrekking tot de wijziging regelgeving derdengelden, klik hier.

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstrichtlijn
Voor u als advocaat vloeien op deze richtlijn verplichtingen voort. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, zou dit gevolgen kunnen hebben in een civielrechtelijke procedure die door een cliënt tegen u wordt gestart. Daarnaast heeft de consumentenautoriteit de mogelijkheid via een bestuursrechtelijke procedure een dwangsom of boete op te leggen. Zie bijlage.

Privacy en gegevensbeveiliging
Lees verder

Toevoegingsvergoeding
Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken

Opleiding
FAQ (Verordening op de advocatuur (Voda) 


Huishoudelijk reglement en besluiten

Huishoudelijk reglement
Besluit machtiging toezicht advocatuur
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de deken
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de raad van de Orde

 

Voor alle wet- en regelgeving die voor advocaten gelden kunt u terecht op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hier vindt u de juridische databank waar u eenvoudig de wet- en regelgeving kunt opzoeken, downloaden of zelf een pdf kunt samenstellen met alleen die informatie die u nodig heeft. Dit geldt ook voor de disciplinaire uitspraken en wetgevingsadviezen.