WET- EN REGELGEVING


BELEIDSREGEL HANDHAVING WWFT

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Als gevolg van de wijziging van de Advocatenwet is de deken per 1 januari 2015 naast toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet tevens aangewezen als toezichthouder op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. De deken kan overtredingen van de in de Wwft genoemde voorschriften echter ook bestuursrechtelijk handhaven door een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete op te leggen (artikel 26, tweede lid, en artikel 27, tweede lid, Wwft), of door een aanwijzing te geven (artikel 32 Wwft). Ten behoeve van de rechtszekerheid heeft de deken in dit kader de Beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.

Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement is belast met het toezicht op de advocaten die kantoor houden in zijn arrondissement. Alle wet- en regelgeving die op een advocaat van toepassing is, is tuchtrechtelijk handhaafbaar. Per 1 januari 2015 kan de deken een beperkt aantal normen ook bestuursrechtelijk handhaven: voor overtreding van één of meerdere van deze normen kan hij een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen (art. 45g, eerste lid, Advocatenwet). Ten behoeve van de rechtszekerheid van de advocaat heeft de deken in dit kader de beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur in het arrondissement Noord-Holland vastgesteld. De beleidsregel vindt u hier.


WIJZIGING REGELGEVING DERDENGELDEN

Per 1 januari 2017 wordt de stichting derdengelden alleen verplicht voor advocaten die er gebruik van maken. Op grond van artikel 6.21 lid 3 Voda stelt een advocaat de deken schriftelijk op de hoogte van: a. het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden, en b. enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden. Indien u een dergelijke melding wilt doen, dan kunt u de deken op de hoogte stellen via info@advocatenorde-nh.nl.

Voor FAQ met betrekking tot de wijziging regelgeving derdengelden, klik hier.

Richtlijn voor advocaten over de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de implementatie van de dienstrichtlijn
Voor u als advocaat vloeien op deze richtlijn verplichtingen voort. Voldoet u niet aan deze verplichtingen, zou dit gevolgen kunnen hebben in een civielrechtelijke procedure die door een cliënt tegen u wordt gestart. Daarnaast heeft de consumentenautoriteit de mogelijkheid via een bestuursrechtelijke procedure een dwangsom of boete op te leggen. Zie bijlage.

Privacy en gegevensbeveiliging
Lees verder

Toevoegingsvergoeding
Leidraad verdeling vergoeding bij opvolging in toevoegingszaken

Opleiding
FAQ (Verordening op de advocatuur (Voda) 


Huishoudelijk reglement en besluiten

Huishoudelijk reglement
Besluit machtiging toezicht advocatuur
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de deken
Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de raad van de Orde

 

Voor alle wet- en regelgeving die voor advocaten gelden kunt u terecht op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hier vindt u de juridische databank waar u eenvoudig de wet- en regelgeving kunt opzoeken, downloaden of zelf een pdf kunt samenstellen met alleen die informatie die u nodig heeft. Dit geldt ook voor de disciplinaire uitspraken en wetgevingsadviezen.